آماده سازی مدرسه برای بازگشایی

نصب علائم هشدار  برای دانش آموزان جهت رعایت فاصله اجتماعی

❌نصب علائم هشدار برای دانش آموزان جهت رعایت فاصله اجتماعی:

گزارش تصویری