شب قدر

شب قدر، شبي است كه در عرصه آن انسان، ره صد ساله را يك شبه طي مي كند.