روز كتاب و كتاب خواني

هفته کتاب و کتاب خوانی مبارک

** كتابخانه صوتي سايت مدرسه افتتاح شد **

با مراجعه به قسمت ASB1 TV  مي توانيد كتاب مورد نظر خود را به صورت صوتي گوش دهيد

كتابخانه صوتي