نتايج انتخابات شوراي دانش آموزي

انتخابات شوراي دانش آموزي دبستان آينده سازان برتر 1 روز يكشنبه مورخ 11 آبان ماه

به صورت مجازي برگزار شد و اعضاي اصلي شورا انتخاب گرديد .